Jakub Novák

Ing. Jakub Novák, Ph.D.

Vítkovická 2045, 288 03 Nymburk
e-mail: jakub.novak@centrum.cz
icq: 510 44 935 ICQ status
web: http://jnw.wz.cz

Narozen 27. 8. 1978, ženatý.

Motivace

Rád bych se představil jako profesionál v oboru informačních technologií, ve kterém se komerčně pohybuji od roku 2000. Mimo teoretické vzdělání na úrovni doktorátu, mám i poměrně rozsáhlé praktické zkušenosti z několika různých odvětví počítačových technologií, kterých jsem nabyl během podnikání na živnostenský list, svou účastí v grantech a výzkumných záměrech a v neposlední řadě v dosavadních zaměstnáních. Zajímají mě především nové technologie, nové poznatky a nové výzvy. Nerad stojím na místě a nerad odvádím nekvalitní práci. Zajímám se především o práci z oblasti analýzy, návrhu a vývoje softwarových aplikací a komponent všeho druhu.

Vzdělání

 • Doktorské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
  obor: Konstrukční a procesní inženýrství
  téma: Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku
  ukončení státní zkouškou 7. 12. 2005
  disertační práce obhájena 28. 6. 2006
 • Magisterské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
  obor: Inženýrská informatika a automatizace
  téma: Integrace metod pro optimalizaci výrobních dávek a rozvrhů
  ukončení státní zkouškou 13. 10. 2004 s vyznamenáním
 • Magisterské studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně
  obor: Aplikovaná mechanika
  specializace: Počítačové navrhování strojních soustav - Systémový integrátor
  téma: Vývoj systému plánování a řízení výroby malé strojírenské firmy
  ukončení státní zkouškou 19. 6. 2002
 • Magisterské studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně
  obor: Informatika a výpočetní technika
  (nedokončeno, probíhalo v letech 1999 - 2001 paralelně s FSI)
 • Gymnázium Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi
  zaměření přírodovědné s rozšířenou výukou matematiky a fyziky
  ukončení maturitou 19. 5. 1997

Znalosti a dovednosti

 • analýza a návrh softwarových aplikací (OOP a UML)
 • vývoj počítačových programů (jazyky: C++, C#, Visual Basic, Object Pascal, XSLT;
  technologie: Win32, COM, .NET)
 • databáze a přístup k datům (ORM, ADO.NET, MS SQL Server, ODBC, MS Access)
 • počítačové zpracování dokumentů (MS Office + VBA)
 • vytváření internetových prezentací (ASP.NET, ActiveX, JavaScript, XML)
 • jsem flexibilní a snadno se adaptuji na libovolné prostředí
 • velmi rychle se naučím vše, co potřebuji ...

Zkušenosti

Začínal jsem formou studijních praxí v podniku Škoda Auto, a.s. Od 1. 11. 2000 jsem držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "Poskytování software". Tato práce mi hned v první fázi mojí kariéry poskytla nezanedbatelné praktické zkušenosti. V hlavním pracovním poměru jsem zaměstnán od 1. 10. 2005 po řadě u firem Vema a.s. a Moravia IT, a.s. Mé zkušenosti pochází z oblasti vývoje komponentových aplikací pro Windows a podnikových webových aplikací na téže platformě.
 • 06/2006 - 09/2006: Measurement Data Management Extension - rozšíření uživatelského rozhraní Windows (tzv. shell extension), které zajišťuje úkoly organizace a klasifikace souborů z měření. Používané nástroje: C++ (native), WinAPI, C++ (CLR), Windows Forms
 • 12/2005 - 06/2006: Cisco IP Phone Services - soubor on-line XML webových služeb zvětšujících potenciál Cisco IP telefonů (podnikový adresář, textové zprávy, CLIP). Používané nástroje: VB.NET, MS SQL Server, XSLT, C++ (CLR), C++ (native), TAPI, TCL, VoiceXML, Cisco Call Manager
 • 11/2005 - 04/2006: Vehicle Diagnostics Viewer - prohlížeč obecných digitálních signálů a signálů specifických pro diagnostickou analýzu jízdních zkoušek automobilů - virtuální palubní deska. Používané nástroje: C#, Windows Forms, GDI+
 • 11/2004 - 08/2005: Vehicle Diagnostics Library - knihovna rutin digitálního zpracování signálů (DSP), která zajišťuje úkoly záznamu, interpretace a transformace diagnostických signálů. Používané nástroje: C++ (native), WinAPI, C++ (CLR)
 • 03/2003 - 10/2004: Databáze výrobního systému - objektový model pokrývající úkoly zpracování a dalšího použití výstupů simulačního programu. Používané nástroje: C#, VB.NET, ADO.NET, MS SQL Server, MS Access, ODBC
 • 02/2003 - 03/2003: Uživatelské zabezpečení aplikace - COM komponenta spravující seznamy uživatelů a skupin, přístupová hesla a práva k příkazům klientského programu. Používané nástroje: C++, ATL, Crypto API
 • 05/2001 - 12/2002: Systém plánování a řízení výroby - návrh relační databáze, COM komponenta tvořící střední vrstu mezi databází a uživatelským rozhraním. Používané nástroje: Visual Basic, MDAC, MS Access
 • 07/2000 - 09/2000: Aplikace TPV - kancelářské aplikace v prostředí MS Office pro podporu technické přípravy výroby, strojírenských výpočtů, personalistiky a sledování průběhu prací. Používané nástroje: Visual Basic, Excel, Access
 • 05/2000 - 06/2000: Databázová aplikace pro správu konkurzního řízení. Používané nástroje: MS Access, Delphi, BDE
 • různé práce menšího rozsahu - kancelářské aplikace, malé databáze, dynamické webové stránky

Školení a certifikace

 • 31. 8. 2007: Microsoft Certified Technology Specialist
  .NET Framework 2.0 Distributed Applications
 • 4. 4. 2007: Microsoft Certified Technology Specialist
  .NET Framework 2.0 Web Applications
 • 16. 1. 2007: Microsoft Certified Technology Specialist
  .NET Framework 2.0 Windows Applications
 • 3. - 7. 4. 2006: Techniky OOP a UML (Object Consulting, s.r.o.)
 • 8. - 10. 3. 2006: Vývoj ASP.NET 2.0 webových aplikací (Gopas, a.s.)

Jazykové schopnosti

Obecně dokáži lépe komunikovat písemnou než mluvenou formou. Chybí mi rozsáhlejší praktické zkušenosti s ústní komunikací v cizích jazycích. Uvedené úrovně znalostí jsou stanoveny podle Společného evropského referenčního rámce:
 • angličtina - středně pokročilý, úroveň B1
 • němčina - mírně pokročilý, úroveň A2

Vědecká činnost

V rámci vědecko-výzkumné činnosti na Ústavu konstruování FSI VUT v Brně jsem se zabýval především programovou podporou strojírenských úloh, zvláště experimentů, které byly buď přímo řízeny nebo pouze následně vyhodnocovány počítačem. V řešitelských týmech jsem plnil úkoly konzultanta a analytika programové části problému a zodpovídal jsem za vývoj výkonných rutin převážně z oblasti zaznamenávání a číslicového zpracování signálů.
 • Hlavním cílem tématu mé disertační práce bylo nalezení nejvhodnějšího postupu zpětné rekonstrukce pohybu automobilu ze zaznamenaných dynamických parametrů.
 • V tomto směru jsem se podílel na spolupráci s Ústavem soudního inženýrství, ze které vzešlo kompaktní mikro-procesorem řízené měřicí zařízení, které plní funkce tzv. Strapdown Inertial Navigation System (SINS).
 • Další aktivity směřovaly k integraci signálů ze SINS zařízení s informacemi z Globálního Polohovacího Systému (GPS) prostřednictvím Kalmanova filtru.
 • Důležitým druhotným cílem takto získaných dat je jejich využití pro bezdemontážní diagnostiku závěsů kol zkoumaného vozidla formou analýzy pohybů jeho karoserie při jízdě.
 • V oblasti diagnostiky jsem se společně s doktorandy z Ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně podílel na vývoji bezdrátového minisystému sběru dat, který byl podporován grantem z Fondu vědy FSI VUT v Brně.

Publikační činnost

 • NOVÁK, J.: Snímání a zpracování údajů lokalizace dopravního prostředku. Brno, 2006. 64 s. Disertační práce na ÚK FSI VUT v Brně. Školitel Doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.
 • NOVÁK, J.: Bezdrátový akcelerometr, BD 135 3029. In Sborník Fondu vědy FSI. Brno, 2005.
 • NOVÁK, J. - DOČKAL, A.: Zpřesnění rekonstrukce jízdního manévru pomocí GPS. In Sborník přednášek 46. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. ReportArt Liberec, 2005. ISBN 80-7083-951-1. s. 252-256.
 • NOVÁK, J. - DOČKAL, A.: Použití GPS pro diagnostiku jízdních stavů vozidel. In Sborník přednášek 28. mezinárodní konference TD2005 – Diagon 2005. Zlín: Academia centrum, UTB Zlín, 2005. ISBN 80-7318-293-9. s. 79-83.
 • NOVÁK, J. - MAZŮREK, I.: Analýza jízdních stavů automobilu. In Sborník přednášek 45. mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Blansko, 2004. ISBN 80-214-2702-7. s. 445-449.
 • NOVÁK, J.: Integrace metod pro optimalizaci výrobních dávek a rozvrhů. Brno, 2004. 55 s. Diplomová práce na ÚAI FSI VUT v Brně. Vedoucí diplomové práce RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
 • NOVÁK, J. - MAZŮREK, I.: Diagnostika jízdních stavů automobilu. In Sborník přednášek 27. mezinárodní konference TD2004 – Diagon 2004. Zlín: Academia centrum, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. ISBN 80-7318-195-6. s. 17-21.
 • NOVÁK, J.: Vývoj systému plánování a řízení výroby malé strojírenské firmy. Brno, 2002. 67 s. Diplomová práce na ÚK FSI VUT v Brně. Vedoucí diplomové práce Ing. Petr Kejda.


Poslední aktualizace: 1. 9. 2007
Ing. Jakub Novák, Ph.D., e-mail: jakub.novak@centrum.cz