FSI VUT v Brně
1. Najděte správný vztah mezi jednotkami   W (watt),   J (joule),   N (newton),   s (sekunda). 1 bod
a) W = N.s
b) W = N.s-1
c) W = J.s
d) W = J.s-1
e) J = N.s
f) J = N.s-1

 


 

2. Hmotný bod obíhá po kružnici délky   80 cm   s frekvencí   5 Hz .  Jeho rychlost má velikost 1 bod
a) 12p ms-1
b)  8p ms-1
c)  4p ms-1
d) 6,1 ms-1
e) 4,0 ms-1
f) 1,2 ms-1

 


 

3. Těleso A o hmotnosti   mA = 3.103 kg   působí na těleso B o hmotnosti   mB = 6.103 kg   gravitační silou o velikosti   1 mN .  Současně těleso B působí na těleso A gravitační silou o velikosti 1 bod
a)  4 mN
b)  2 mN
c)  1 mN
d) 0,5 mN
e) 0,25 mN

 


 

4. V nádobě stálého objemu je uzavřený plyn o hustotě r1 ,  teplotě   T1 .  Plyn ohřejeme na teplotu   T2 ,  hustota plynu bude 1 bod
a) r2 = r1 (T1 / T2)
b) r2 = r1 (T2 / T1)
c) r2 = r1
d) r2 = r1 (1 + (T1 / T2))
e) r2 = r1 (1 + (T2 / T1))

 


 

5. Plyn, uzavřený v nádobě tepelně izolované od okolí, byl stlačen na třetinu původního objemu. Přitom píst vykonal na plynu práci   60 J .  Vnitřní energie plynu 1 bod
a) klesla na třetinu původní hodnoty
b) klesla o  60 J
c) klesla o  20 J
d) se nezměnila
e) vzrostla o  20 J
f) vzrostla o  60 J

 


 

6. Na provazu se rychlostí   20 ms-1   šíří vlnění. Na obrázku je fotografie části provazu s přiloženým měřítkem. Vlnění má frekvenci
Postupná vlna s měřítkem
1 bod
a) 0,1 Hz
b) 0,5 Hz
c)  5 Hz
d) 10 Hz
e) 20 Hz

 


 

7. Drát o délce  d   a poloměru  r   je natahován silou  F .  Jeho relativní prodloužení je  1% .  Drát z téhož materiálu délky  3d   a poloměru  r/2   je natahován stejnou silou  F .  Jeho relativní prodloužení je 1 bod
a)  2%
b)  4%
c)  6%
d)  8%
e) 12%

 


 

8. Jestliže zdrojem prochází proud   i = I sin(wt) ,  tak napětí na rezistoru je
Obvod se zdrojem a odporem
1 bod
a) R.I sin(wt + p/2)
b) I/R sin(wt + p/2)
c) R.I sin(wt)
d) R.I sin(wt - p/2)
e) I/R sin(wt - p/2)

 


 

9.
V rovnici  
X + 10 Be ľ 7Li + 4 He
53 2
, která popisuje jadernou reakci,
je symbolem   X   označena
1 bod
a) alfa částice
b) beta částice
c) proton
d) neutron
e) elektron

 


 

10. Na obrázku je chod paprsků   12   tenkou spojkou. Obrazové ohnisko spojky je bod
Průchod dvou paprsků spojkou
1 bod
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E

 


 

Výsledky úloh 11 - 15 zaokrouhlujte na celá čísla, volte   g = 10 ms-1 .

 


 

11. Automobil hmotnosti   2.103 kg   jede po vodorovné silnici rychlostí   72 kmh-1 .  Jak velká je průměrná brzdící síla, zastaví-li v čase   10 s ?

3 body
 

 


 

12. Letící granát se roztrhl na dvě části. Část o hmotnosti   m1 = 4 kg   se začala pohybovat rychlostí  v1 o velikosti   v1 = 25 ms-1 ,  druhá část o hmotnosti   m2 = 1 kg   rychlostí  v2 o velikosti   v2 = 50 ms-1 .  Jak velkou rychlostí se granát pohyboval před roztržením?
Granát na dva kusy
3 body
 

 


 

13. Olej o hustotě   r = 8.102 kgm-3   je v nádobě tvaru komolého kužele. Dno má plochu  3 m2 ,  hladina ve výši  2 m   (ode dna) má plochu  1 m2 .  Vypočtěte hydrostatický tlak oleje u dna.

3 body
 

 


 

14. Na vařiči s výkonem  1200 W   se za čas  5 min   ohřála voda z  20°C   na  50°C .  Vypočtěte objem vody (hustota vody je  1,0.103kgm-3 ,  měrná tepelná kapacita vody je  4,2.103 Jkg-1K-1 ).

3 body
 

 


 

15. Na voltmetru je údaj  60 V ;    C1 = C2 = C3 = 4 mF .  Určete náboj na kondenzátoru o kapacitě  C2 .
Obvod se dvěma smyčkami
3 body
 


Poslední aktualizace: 25.4. 2004
Ing. Jakub Novák, e-mail: jakub.novak@centrum.cz